Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym oraz prawa i obowiązki użytkowników sklepu Basic Story.

Sklep internetowy Basic Story jest dostępny pod adresem www.basicstory.pl. Działalność została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą Marta Kucharczyk, NIP 796-28-38-721, REGON 360335374.

1. Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.


Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym.


Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.


Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Basic Story

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Basic Story a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

2. Informacje ogólne 

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari.

Aby korzystać ze sklepu internetowego klient powinien posiadać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia, z dostępem do Internetu.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu internetowego;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości.

Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.basicstory.pl w sposób anonimowy.

3. Zamówienia

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest potwierdzenie dostępności Towaru przez Sprzedawcę.

4. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient może dokonać płatności:

 • przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link),
 • karty płatnicze Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 • BLIK,
 • Google Pay.

W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Czas realizacji zamówienia – natychmiast, w godzinach pracy sklepu.

Cennik dostaw:

 • kurier InPost – 18 zł
 • InPost Paczkomaty – 16 zł

Przesyłki zostaną zrealizowane przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

 • Czas dostawy kurierem InPost 1-2 dni robocze od wysłania Towaru przez Sprzedawcę
 • Czas dostawy kurierem InPost Paczkomat 1-2 dni robocze od wysłania Towaru przez Sprzedawcę.

Możliwy jest odbiór osobisty w butiku w Gdańsku (ul. Ogarna 3/4  lok. 2, 80-826 Gdańsk) w godzinach pracy sklepu stacjonarnego.

6. Reklamacja

Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

 • Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Sprzedawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@basicstory.pl.
 • Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać następujące dane:
  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);
  • uzasadnienie reklamacji.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje dotyczące Usługi zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z przepisów prawa wynika inny obligatoryjny, krótszy termin.

7. Zwroty

Zgodnie z prawem każdy Konsument ma prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania paczki bez podania przyczyny.

Odsyłany produkt – zwracany produkt powinien być nie uszkodzony, musi być z nieoderwaną metką oraz z nienaruszonym zabezpieczeniem na produkcie. W innym razie nie będzie możliwości zwrotu towaru.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres mailowy, poprzez formularz zwrotu na stronie.

Podstawą do zwrotu jest przesłanie potwierdzenia sprzedaży.

8. Rękojmia

Basic Story jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Basic Story zapewniło Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Basic Story przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Basic Story nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Basic Story odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

Basic Story jest zwolnione od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient, który nie Konsumentem, wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

1) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Basic Story niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Basic Story albo Basic Story nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Basic Story usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Basic Story. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Basic Story jest obowiązane wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Basic Story może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Basic Story.

Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Klient wykonujący uprawnienia z rękojmi obowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar pod adres sklepu stacjonarnego Basic Story, tj. ul. Ogarna 3/4 lok. 2, 80-416 Gdańsk.

Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest dostarczyć Towar wraz z kopią dowodu zakupu, opisem wady, oraz wskazaniem daty jej ujawnienia. Konsumentowi zaleca się powyższy sposób postępowania, bowiem może to przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, jednakże nie stanowi to warunku złożenia reklamacji, rozpatrzenia ani uznania reklamacji.

Zwrot Konsumentowi należności z tytułu kosztów wysyłki wadliwego Towaru następuje na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni od doręczenia Towaru Basic Story i wskazania numeru rachunku przez Konsumenta.

Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytuły rękojmi w przypadku braku bezzwłocznego zawiadomienia Basic Story o wykrytej wadzie.

9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Państwa prywatności i ochrony udzielonych przez Państwa danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania w niej zakupów w ramach sklepu.

 

9. Postanowienie końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

Zastrzegamy sobie prawo do nieodbierania przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl